Chris Morris
FOUR LIONS

zurück | Presseheft | Trailer | Audiofiles | Pressefotos


Audiofiles

Dialogausschnitt 01
Bekennervideo (1:17)

Dialogausschnitt 02
SIM-Karte essen (2:04)

Dialogausschnitt 03
Wo liegt Mekka (0:46)

Dialogausschnitt 04
Islamkonferenz (1:55)

Dialogausschnitt 05
Abschuss der Drohne (1:53)

Dialogausschnitt 06
Unerkennbar (0:42)

Dialogausschnitt 07
Märtyrer Krähe (0:54)

Dialogausschnitt 08
Faisal (0:35)

Dialogausschnitt 09
Omars Familie (2:31)

Dialogausschnitt 10
Dancing in the Moonlight (0:18)

Dialogausschnitt 11
Tarnkostüme (0:58)

Dialogausschnitt 12
Geiselnahme im Restaurant (0:30)